Logo Gmina Jarosław

News

News zdjęcie id 681

Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy z zakresu edukacji, oświaty i wychowania

17.11.2020

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2018 r. poz. 450 ze  zm.) oraz uchwały Rady Gminy Jarosław nr VII/125/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jarosław z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

 

WÓJT GMINY JAROSŁAW

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy z zakresu edukacji, oświaty i wychowania

 1. Rodzaj zadania:

Powierzenie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Jarosław do ośrodka/szkoły  celem realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w 2021 roku

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację  w roku 2021  wyniesie 199 227,00zł /słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych/.

Powyższe zadanie było realizowane przez gminę Jarosław  w poprzednich latach.

Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania w roku 2019 wynosiła 175 420 ,00 zł zaś w roku 2020 wynosiła 191 709,00zł

 

 1. Zasady przyznawania dotacji:
 1. Konkurs skierowany jest do organizacji oraz innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie objętym konkursem.
 2. Nie przewiduje się możliwości realizacji zadania w sposób określony w art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. za pośrednictwem „operatorów projektów”.
 3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy posiadają potencjał i doświadczenie w zakresie realizacji zadań objętych konkursem.
 5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz..U. z 2018 r., poz. 2055)
 6. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na obowiązującym formularzu. Oferty niekompletne pod względem formalnym i merytorycznym lub złożone po upływie terminu określonego w § 5 nie będą rozpatrywane.
 7. Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia oferty jest złożenie następujących dokumentów:

a)  prawidłowo wypełnionego formularza oferty podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli,

b) w przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

9. Podmioty wyłonione w konkursie, przyjmują zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wsparcia i zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych   w umowie, a Wójt Gminy zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji celowej na podstawie umowy.

10. Dotacja będzie przekazywana na rachunek bankowy.

11. Wójt Gminy zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zlecając zadanie publiczne dokonuje kontroli

i oceny realizacji zadania, obejmujące m. in.: stan realizacji, efektywność rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

12. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a w przypadku prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, również zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 października 2018 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

 

 1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
 2. Warunki realizacji zadania:
 1. Dowóz dzieci z terenu gminy Jarosław z głębokim, znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki  w ośrodkach/szkołach zlokalizowanych na ternie miasta Jarosław,
 2. Dowóz obejmuje odebranie dziecka z miejsca zamieszkania, dowiezienia do ośrodka/szkoły na terenie miasta Jarosław i drogę powrotną. Dowiezienie do placówki w godz. 6.00 do 10.00 odwiezienie w godzinach 14.00 do 18.00.
 3. Dowóz odbywa się w dniach nauki w szkole z wyłączeniem przerw świątecznych i ferii.
 4. Dowóz dzieci będzie się odbywać środkami transportu przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych /np. wózków inwalidzkich/
 5. W czasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi.
 1. Termin składania ofert:
 • Termin składania ofert upływa z dniem   17 grudnia 2020 r. o godz. 1200
 • Miejsce składania ofert: sekretariat w Urzędzie Gminy Jarosław ( pokój nr 2 Ip.)
 • Ofertę składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz.2055).
 • Oferta konkursowa powinna spełniać wymogi art.14 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
 • Do oferty proszę dołączyć kopię aktualnego odpisu z KRS oraz wykaz uczniów /dzieci z terenu gminy Jarosław objęte dowozem na rok 2020.
 • Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania i adresem zwrotnym oferenta.

 

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

a - oceny ofert dokonuje komisja powołana przez Wójta.

b - oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

 

Lp.                  kryteria oceny                                                   ilość punktów

1.   spełnienie wymogów formalnych                                         0-10

2.   wartość merytoryczna projektu                                             0-10

3.   koszty realizacji zadania oraz efekty projektu                      0-80

 

c - konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Jarosław po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

d - wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jarosław oraz publikację w BIP w terminie do 31.12.2020r.

 

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie  danych publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Jarosław.

2.  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: IOD@jaroslaw.itl.pl

3.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na       realizację w 2021 r. zadań publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z  uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym  przepisów archiwalnych.

5.  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

6.  Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów      przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7.  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania,   ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo  do   usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa   się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie  podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym   przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

  Każda organizacja przystępująca do otwartego konkursu ofert podaje swoje dane   dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w  konkursie.

 

6.  Komisja Konkursowa przedstawi Wójtowi Gminy propozycję przyznania dotacji,      uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w  terminie do 7 dni od daty składania ofert w formie protokołu.

7.  Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Wójt Gminy w drodze odrębnego zarządzenia w terminie do 5 dni od daty otrzymania protokołu z prac Komisji Konkursowej.

8.  Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert jest      podstawą do zawarcia pisemnej umowy. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

9.  Od zarządzenia Wójta Gminy w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i  udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania. Konkurs unieważnia się w sytuacji gdy:

a)  nie złożono żadnej oferty,

b)  żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

10. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jarosław.

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do:

 1. odwołania konkursu bez podania przyczyny,
 2. negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadań przyjętych w ofertach,
 3. możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań,
 4. przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

Jarosław, dnia 17 listopada 2020 r.

 

                                                                                        Wójt Gminy Jarosław                  

                                                                                            mgr Elżbieta Grunt

 

Rozstrzygnięcie konkursu 

Wójt gminy zaprasza

ELŻBIETA GRUNT

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w dni pracy Urzędu, w godz: 8:00 do 15:00.

Urząd Gminy Jarosław

URZĄD GMINY JAROSŁAW

ul. Piekarska 5
37-500 Jarosław
tel. 16 624 86 10
e-mail: gmina(malpa)ug.jaroslaw.pl

DANE GMINY:

NIP: 792-203-26-21, REGON: 650900482

NR KONTA:

BNP PARIBAS oddział Jarosław

50 2030 0045 1110 0000 0094 6410

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.