Logo Gmina Jarosław

News

News zdjęcie id 505

Kolejne zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jarosław

31.12.2019

Od 1 stycznia 2020 r.  opłaty za wywóz śmieci wzrosną w wielu gminach, a bezpośrednią przyczyną podwyżek opłat są coraz wyższe koszty gospodarowania odpadami. Koszty odbioru odpadów systematycznie rosną w całej Polsce. We wszystkich gminach, które w bieżącym roku przeprowadzały postępowanie przetargowe celem wyłonienia przedsiębiorcy odbierającego odpady, ceny uzyskane w tych przetargach były zdecydowanie wyższe od cen uzyskiwanych w latach poprzednich. Z tego powodu gminy zmuszone są podnosić stawki opłaty dla mieszkańców, aby zrównoważyć dochody i wydatki. W gminach ościennych także występują takie sytuacje, że stawka opłaty po przetargu wzrosła lub będzie musiała wzrosnąć. Na stały wzrost cen uzyskiwanych w przetargach ma wpływ kilka czynników. Stale rosnące ceny za przyjmowanie odpadów do instalacji przetwarzania tzw. RIPOK-ów. Są one wynikiem zmian w obowiązujących przepisach związanych z odpadami oraz corocznego wzrostu opłaty środowiskowej za składowanie odpadów. W roku 2017 wynosiła ona 120 zł, w 2018 - 140 zł, w 2019 - 170 zł, a już w przyszłym roku 270 zł od tony. Jednym z głównych wyznaczników ceny za odpady jest również bardzo mała ilość regionalnych instalacji i spalarni, które przyjmują odpady. To nie gminy ustalają ceny za oddane odpady a odwrotnie – instalacje i spalarnie narzucają swoje ceny dostawcom. Kolejny problem to zdecydowanie niższe ceny uzyskiwane przez firmy ze sprzedaży odpadów selektywnych, szczególnie tworzyw sztucznych oraz faktyczny wzrost kosztów po stronie przedsiębiorców. Ponadto na obowiązującą stawkę opłaty w danej gminie wpływa zakres świadczonych usług oraz częstotliwość odbioru poszczególnych odpadów oraz funkcjonowanie PSZOK-ów. Również błędy popełniane przez mieszkańców przy segregacji oznaczają dla gmin dodatkowe wydatki. Z powyższych uwag jednoznacznie wynika, że ewentualne porównywanie stawek opłaty w poszczególnych gminach należy dokonywać z dużą ostrożnością, to jest brać pod uwagę zakres świadczonych usług oraz termin zawarcia obowiązującej umowy z wykonawcą odbierającym odpady.

    Cały system gospodarki odpadami komunalnymi w gminie musi być w 100% finansowany z opłat wnoszonych przez mieszkańców. Obecnie w zdecydowanej większości gmin do przetargu staje tylko jeden przedsiębiorca. Z tego powodu  zostało unieważnione pierwsze postępowanie przetargowe  celem wyłonienia przedsiębiorcy odbierającego odpady w naszej gminie na rok 2020, gdyż cena jedynego oferenta w porównaniu z rokiem poprzednim  zdecydowanie wzrosła. Mamy świadomość, iż niezadowolenie mieszkańców w związku ze stałą podwyżką opłat jest ogromne. Jednakże nie jest prawdą to, iż gmina wybiera najdroższego, czy też „złego” odbiorcę. Na liczne pytania z Państwa strony dlaczego ciągle wybieramy tą samą firmę informujemy, że w zakresie gospodarki odpadami aby wyłonić odbiorcę odpadów gmina zobowiązana jest ogłosić przetarg. Podpada on pod przepisy ustawy o zamówieniach publicznych a ze względu na kwotę jest obowiązek umieszczenia go w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronach gminy. Nie jest zatem prawdą, że to gmina nie chce innego odbiorcy. O fakcie ogłoszenia przetargu wiedzą wszystkie firmy, nie tylko w powiecie jarosławskim, ale także w województwie a nawet w całym kraju. Jednakże jak pokazuje praktyka żadna z tych firm nie jest zainteresowana, gdyż nie składa oferty, bądź nie składa bo wie, że nie byłaby firmą konkurencyjną. Pierwszy przetarg jak wspomnieliśmy został unieważniony. Termin złożenia ofert na drugi przetarg upłynął 6 grudnia. Z przedłożonej oferty wynika, że aby system gospodarowania odpadami zamknął się Gmina musi wyłożyć w skali roku kwotę 3 059 000,00 zł. W przełożeniu na mieszkańców da to stawkę 24 zł miesięcznie od osoby.
Zdajemy sobie sprawę, iż jest to kolejna podwyżka, jednakże uważamy, że dołożyliśmy ogromnych starań, by cena ostateczna była jak najniższa.

Od nowego roku mieszkańcy Gminy Jarosław powinni być przygotowani na istotne zmiany jakie dokonają się w gminnym systemie gospodarowania odpadami

Najważniejsze zmiany to:

 1. Obowiązkowe wprowadzenie segregacji odpadów dla wszystkich mieszkańców.

  Zgodnie ze zmianą przepisów w tym zakresie, która weszła 6 września 2019r. wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani zostali do zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych wyłącznie w sposób selektywny. Zatem od 1 stycznia 2020 roku nie będzie możliwości zadeklarowania niesegregacji odpadów. Wszyscy mieszkańcy obowiązani są oddawać odpady z podziałem na frakcje. Worki opatrzone odpowiednim kolorem i opisem otrzymają Państwo od firmy zbierającej odpady, będzie to worek koloru żółtego na plastik, metal i tworzywa sztuczne, koloru niebieskiego na papier i tekturę, koloru zielonego na szkło, koloru brązowego na bioodpady (zielone i kuchenne). Pozostałe odpady jako zmieszane do kubła na śmieci. Wszystkich mieszkańców obowiązywać będzie taka sama opłata.

  Oddawane odpady będą poddawane kontroli. W przypadku stwierdzenia u mieszkańca niesegregowania odpadów przez firmę odbierającą, na właściciela nieruchomości zostanie nałożona tak zwana podwyższona opłata, która wynosić będzie 3 krotność opłaty podstawowej, co da stawkę 72 zł od osoby za miesiąc. Opłata ta nakładana będzie w formie decyzji administracyjnej, podlegającej egzekucji. 

 2. Zmiana systemu pobierania opłat za gospodarowanie odpadami.

  Do tej pory nasza Gmina jako jedna z nielicznych w powiecie jarosławskim prowadziła system ryczałtowy, czyli opłata ustalona była w stosunku do  gospodarstwa rodzinnego, i podzielona na rodziny jedno, dwu, trzy-cztero, pięcio-sześcio, siedmio i więcej osobowe. Obecnie od 1 stycznia 2020 roku w Gminie Jarosław odpłatność za gospodarowanie odpadami pobierana będzie od osoby i wynosić będzie tyle samo, bez względu na liczbę osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym. Dotychczasowy system wprowadzony w 2013 roku miał na celu, jak już wielokrotnie Państwa informowaliśmy, uhonorowanie rodzin wielodzietnych, gdyż faktycznie im gospodarstwo było liczniejsze, tym stawka w przeliczeniu na osobę była niższa, wynosiła od 17 złotych w gospodarstwach jednoosobowych do 10 złotych w gospodarstwach siedmio i więcej osobowych. Władze i Rada Gminy biorąc pod uwagę liczne głosy mieszkańców w przedmiocie „niesprawiedliwego” systemu podjęły decyzję iż z dniem 1 stycznia 2020r. na terenie naszej Gminy zacznie obowiązywać od osoby, podobnie jak w większości gmin w kraju.

 3. Od stycznia 2020r. zostaną wprowadzone kody kreskowe, które otrzymacie Państwo od nas. Do obowiązków właściciela nieruchomości należało będzie umieszczenie otrzymanego kodu kreskowego na posiadanym pojemniku oraz workach, przed ich oddaniem. Ma to na celu wyeliminowanie zgłaszanego przez Państwa podrzucania odpadów pod posesje przez „nieznane osoby”, jak również będzie bardzo pomocne przy kontroli poszczególnych frakcji odpadów. Indywidualne kody kreskowe pozwolą na dopasowanie odpadów do ich właścicieli. W tym miejscu pojawia się do Państwa gorąca prośba o umieszczanie kodów na workach w takim miejscu, aby mogły być łatwo i szybko sczytane przez firmę odbierającą odpady.

 4. Ulga na kompostownik. Całkowitą nowością, którą wprowadziła obowiązującą od września zmiana przepisów jest możliwość wprowadzenia dla mieszkańców – właścicieli domów jednorodzinnych – ulgi za kompostowanie bioodpadów. Właściciele domów jednorodzinnych, którzy zadeklarują fakt posiadania kompostownika oraz kompostowania na nim bioodpadów uzyskają ulgę w wysokości 2 zł od osoby na miesiąc, czyli stawka za miesiąc od osoby wyniesie 22 zł.

 5. Nowy Rok przyniesie również nową deklarację, którą niestety każdy właściciel nieruchomości musi złożyć w Urzędzie Gminy, w pokoju 6, w terminie do 15 stycznia 2020r. Do końca bieżącego roku otrzymają Państwo pocztą nowy formularz deklaracji, informację o nowej stawce opłaty, ulotkę informacyjną o sposobie prawidłowej segregacji odpadów, harmonogram odbioru odpadów na nowy rok oraz wspomniane wcześniej 50 sztuk kodów. W deklaracji należy wskazać liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość. W przypadku niezgodności liczby osób zameldowanych i ilości osób zamieszkałych właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć wraz z deklaracją oświadczenie wyjaśniające tę różnicę. Osoby, które chcą skorzystać z ulgi na kompostowanie odpadów muszą ten fakt odznaczyć w deklaracji. Obowiązek złożenia deklaracji wynika wprost z ustawy. Osoby, które nie dopełnią tego obowiązku będą miały naliczoną opłatę podstawową (bez ewentualnej ulgi na kompostowanie), w drodze decyzji administracyjnej.

 6. Zmianie ulegnie również częstotliwość odbioru dla mieszkańców budynków wielolokalowych. W tym przypadku odpady zmieszane wraz z bio będą odbierane raz na tydzień.

Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady będzie odbierana w ramach wystawienia przed nieruchomością każda ilość następujących frakcji odpadów komunalnych tj. zbierane selektywnie: tworzywa sztuczne, szkło, papier i tektura, metal oraz bioodpady (tylko z gospodarstw, które nie zadeklarowały kompostowania bioodpadów). Odpady te będą odbierane od właścicieli nieruchomości raz na miesiąc. Zmieszane odpady komunalne oraz bioodpady (bez gospodarstw, które zadeklarowały kompostowanie) będą odbierane od właścicieli nieruchomości z budynków wielolokalowych raz na tydzień, natomiast  z budynków jednorodzinnych, raz na dwa tygodnie. Wraz z odbiorem odpadów zmieszanych można wystawić popiół, w oddzielnych trwałych workach (worki własne). Właściciele nieruchomości, poza wyżej wymienionymi frakcjami odpadów,  są również obowiązani do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów: przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon (które stanowią opad komunalny, czyli tylko i wyłącznie z samochodów osobowych), odpadów niebezpiecznych, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, tekstyliów i odzieży. Wszystkie te odpady, a także dodatkowo odpady zielone z frakcji bioodpadów (ale tylko z gospodarstw, które nie zadeklarowały kompostowania bioodpadów) należy dostarczać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  (PSZOK-ów) w Tuczempach, ul. Sanowa 21  lub Kostkowie 95. PSZOK-i będą czynne za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt w poniedziałek oraz czwartek od godziny 8.00 do 15.00,oraz we wtorek od godz.8.00 do 18.00 tej. W przypadku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, oraz opon przewiduje się odbiory sprzed posesji dwa razy w roku w ściśle wyznaczonym terminie. Odpady budowlane rozbiórkowe  należy dostarczyć na PSZOK własnym transportem. Ustalony został limit przyjęcia tych odpadów 200 kg na 1 osobę zamieszkałą na danej nieruchomości. Po przekroczeniu limitu jest możliwe przyjęcie nadmiaru odpadów budowlanych i rozbiórkowych, ale za odpłatnością w wysokości 500zł za tonę. Na PSZOK nie będą przyjmowane odpady takie jak: materiały zawierające azbest, szyby samochodowe oraz części samochodowe, szkło zbrojone i hartowane, odpady w opakowaniach cieknących, metale, odpady będące zagrożeniem bezpośrednim dla życia, zdrowia lub środowiska, odpady ulegające biodegradacji za wyjątkiem zielonych, odpady których ilość i frakcja świadczą o powstaniu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, oraz odpady powstałe w związku z prowadzoną działalnością rolniczą. Zasady korzystania z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dostępne są w ich siedzibach oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy Jarosław.

Wójt gminy zaprasza

ELŻBIETA GRUNT

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w dni pracy Urzędu, w godz: 8:00 do 15:00.

Urząd Gminy Jarosław

URZĄD GMINY JAROSŁAW

ul. Piekarska 5
37-500 Jarosław
tel. 16 624 86 10
e-mail: ug(malpa)jaroslaw.pl

DANE GMINY:

NIP: 792-203-26-21, REGON: 650900482

NR KONTA:

BNP PARIBAS oddział Jarosław

50 2030 0045 1110 0000 0094 6410

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.