Logo Gmina Jarosław - strona archiwalna

Wsparcie rodziny i piecza zastępcza

Wsparcie rodziny i piecza zastępcza

PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE JAROSŁAW 

ASYSTENT RODZINY

W dniu 28 kwietnia 2011 r. Sejm przyjął ustawę o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej. Ustawa ma przede wszystkim na celu pomoc rodzinom, które mają kłopoty wychowawcze oraz zmienić system opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców. Ustawa wprowadza funkcję tzw. asystenta rodziny, który ma pomagać nie tylko w problemach wychowawczych, ale również w codziennych sprawach.

Kim jest asystent rodziny?

Asystent rodziny to osoba, która przez pewien czas wspiera rodzinę. Celem wsparcia jest osiągniecie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej tak, by w przyszłości potrafiła ona samodzielnie pokonywać trudności, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Asystent to osoba towarzysząca, współobecna, służąca pomocą, będąca w pogotowiu. Motywuje do wprowadzania zmian w myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci. Głównym zadaniem asystenta jest nie dopuścić do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwić jak najszybszy powrót dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziców.

Jak przydziela się asystenta rodziny?

Asystenta rodziny przydziela Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek pracownika socjalnego na podstawie wywiadu środowiskowego i analizy sytuacji rodziny. Rodzinę do pracy z asystentem może zobowiązać Sąd Rodzinny na mocy postanowienia. Intensywna praca asystenta z rodziną jest realizowana również w przypadku czasowego umieszczenia przez Sąd dziecka poza rodziną. Uczestniczy on wówczas we wszystkich działaniach zmierzających do powrotu dziecka do rodziny.

Obszar współpracy asystenta z rodziną:

 • prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej oraz udzielanie informacji na temat pomocy świadczonej przez różne instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w znalezieniu pracy zarobkowej, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w nabywaniu lub podnoszeniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i podnoszeniu kompetencji opiekuńczych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom;
 • podejmowanie działań profilaktycznych, a także interwencyjnych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i rodzin w sytuacjach kryzysowych;
 • realizacja planu pracy z rodziną;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin.

Zasady współpracy rodziny z asystentem rodziny:

 • praca asystenta odbywa się w oparciu o zasadę dobrowolności;
 • podczas spotkań asystent rodziny oraz wszyscy członkowie rodziny objęci usługą dbają o zapewnienie właściwej atmosfery, klimatu współpracy, aktywnie uczestnicząc w dążeniu do realizacji założonych celów. Ponadto ważne jest, aby podczas spotkań przestrzegana była zasada wypowiadania się i zachowania się w sposób kulturalny, respektowania praw innych do wyrażania własnej opinii;
 • rodzina wspólnie z asystentem określa obszar wymagający zmiany, formułując cele do osiągania oraz plan pracy z rodziną;
 • plan pracy może być modyfikowany w razie takiej potrzeby, na wniosek rodziny bądź asystenta i wymaga akceptacji obu stron;
 • usługa świadczona jest w miejscu zamieszkania rodziny bądź we wskazanym miejscu przez rodzinę w zależności od jej potrzeb ( urząd, szkoła, świetlica środowiskowa, placówka służby zdrowia, itp.);
 • asystent wspólnie z rodziną na bieżąco ocenia postępy w realizacji celów ( raz na trzy miesiące );
 • po zakończeniu realizacji usług następuje ostateczna ocena współpracy i realizacji zamierzonych celów.

RODZINA WSPIERAJĄCA

Zgodnie z art. 29 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzina przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne. Uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami. Problemy opiekuńczo – wychowawcze mogą wynikać z braku odpowiednich wzorców w rodzinach, z których pochodzą rodzice dziecka. Dzięki współpracy z rodziną wspierającą w rodzinie wspieranej takie pozytywne wzorce funkcjonowania rodziny można zaszczepić.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu prowadzi nabór rodzin zainteresowanych 

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

 • nie ma problemów wychowawczych z własnymi dziećmi;
 • nie ma problemów z uzależnieniami;
 • ma stałe źródło utrzymania;
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej (ani nie miała ograniczonej);
 • wywiązywała się i wywiązuje z obowiązku alimentacyjnego (nie ma wyroków);
 • członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • członkowie rodziny nie mają zaburzeń lub choroby psychicznej.

Co zrobić, aby zostać rodziną wspierającą? Należy:

 • złożyć umotywowany wniosek na rodzinę wspierającą w GOPS;
 • udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu;
 • uzyskać pozytywną opinię kierownika ośrodka;
 • odbyć bezpłatne szkolenie;
 • podpisać umowę na podstawie której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów zawiązanych z udzielaniem wsparcia.

Rodzina nie może pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ gdy:

 • istnieje problem alkoholowy,
 • nie ma stałego źródła utrzymania,
 • występują problemy wychowawcze w własnymi dziećmi,
 • członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską,
 • członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji,
 • skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 • występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

 

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może stać się źródłem ogromnej satysfakcji dla osób, które zachcą poświęcać swój czas i energię w celu poprawy sytuacji życiowej osób, które tego potrzebują.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu  zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu, ul. Piekarska 5, Jarosław; tel. 16 624 86 29

 

Wójt gminy zaprasza

ELŻBIETA GRUNT

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w dni pracy Urzędu, w godz: 8:00 do 15:00.

Urząd Gminy Jarosław

URZĄD GMINY JAROSŁAW

ul. Piekarska 5
37-500 Jarosław
tel. 16 624 86 10
e-mail: gmina(malpa)ug.jaroslaw.pl

DANE GMINY JAROSŁAW:

NIP: 792-203-26-21, REGON: 650900482

NR KONTA GMINY JAROSŁAW:

BNP PARIBAS oddział Jarosław

50 2030 0045 1110 0000 0094 6410

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.