Logo Gmina Jarosław - strona archiwalna

ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY JAROSŁAW

 

 

Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jarosław - KLIK

 

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Jarosław oraz części Gminy Miejskiej Jarosław

 

Wniosek o  wydanie warunków  przyłączenia do sieci wod. kan.

 

 

Ceny wody i ścieków w 2022 roku    

      Od dnia 9 marca 2021 roku  obowiązują ceny taryfowe wody i ścieków zatwierdzone decyzją nr RZ.RZT.70.16.2021.MKO z dnia 8 lutego 2021 r. Dyrektora   Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zgodnie z w/w  decyzją zatwierdzone ceny obowiązują 3 kolejne lata ( od 09 marca 2021 r. do 08 marca 2024 r. )  i są zróżnicowane w każdym roku obowiązywania taryfy. Ponieważ decyzja weszła w życie 9 marca 2021 r. dlatego:

1) pierwszy rok taryfy obowiązuje od  9 marca 2021 r. do 8 marca 2022 r.,             

2) drugi rok  taryfy będzie obowiązywał od 9 marca 2022r. do 8 marca 2023r.       

3)  trzeci rok taryfy będzie obowiązywał od 9 marca 2023r. do 8 marca 2024r.                                                    

Zatwierdzone w/w  decyzją ceny taryfowe  przedstawiają poniższe tabele :

Tabela 1. Wielkość cen i stawek za zaopatrzenie w wodę

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek za zaopatrzenie w wodę (netto)

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie pierwszego roku obowiązywania taryfy

W okresie drugiego   roku obowiązywania taryfy

W okresie trzeciego   roku obowiązywania taryfy

 

1

Grupa 1

Gospodarstwa domowe            

Cena wody    (zł/m³)      

3,03

3,19

3,26

Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)

1,85

1,85

1,85

 

2

 

Grupa 2

Pozostali odbiorcy usług

Cena wody    (zł/m³)     

3,33

3,51

3,58

Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)

1,85

1,85

1,85

 

Tabela 2. Wielkość cen i stawek za odprowadzanie ścieków

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek za odprowadzanie ścieków (netto)

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie pierwszego roku obowiązywania taryfy

W okresie drugiego   roku obowiązywania taryfy

W okresie trzeciego   roku obowiązywania taryfy

 

1

Grupa 1

Gospodarstwa domowe         

Cena usługi odprowadzania ścieków        (zł/m³)

              6,89

 

              7,03

             7,16

 

2

Grupa 2

Pozostali odbiorcy usług

Cena usługi odprowadzania ścieków        (zł/m³)

 

6,89

 

7,03

 

7,16

 

Wójt Gminy oraz radni chcąc obniżyć obciążenia finansowe dla mieszkańców na 2022 r. uchwalili dopłatę do każdego  m³ ścieków  dla odbiorców Grupy 1 – gospodarstwa domowe ( do ceny brutto) , która zostanie przelana z budżetu gminy do zakładu komunalnego i wynosi od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31.12. 2022 r. 1,29 zł  brutto za  1 m³ ścieków.

Po uwzględnieniu dopłaty do ścieków stawki opłat wyniosą :

a) w okresie od dnia 1.01.2022r.  do dnia 8.03.2022 r. 

    Grupa 1: Gospodarstwa domowe

- cena wody  ( zł/m3): 3,03 zł netto - 3,27 zł brutto,                                               

 -  stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c): 1,85 zł netto – 2,00 zł brutto,          -  cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m³): 5,69 zł netto – 6,15 zł brutto,                               

    Grupa 2: Pozostali odbiorcy usług

- cena wody (zł/m³): 3,33 zł netto - 3,60 zł brutto,                                                  

-  stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c): 1,85 zł netto – 2,00 zł brutto,       

-  cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m³): 6,89 zł netto – 7,44 zł brutto,                               

 

a) w okresie od dnia 9.03.2022r.  do dnia 31.12.2022 r. 

    Grupa 1: Gospodarstwa domowe

- cena wody (zł/m³): 3,19 zł netto - 3,44 zł brutto,   

 -  stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c): 1,85 zł netto – 2,00 zł brutto,          

-  cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m³): 5,83 zł netto – 6,30 zł brutto,                               

    Grupa 2: Pozostali odbiorcy usług

- cena wody (zł/m³): 3,51 zł netto - 3,79 zł brutto,                                                  

-  stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c): 1,85 zł netto – 2,00 zł brutto,         

 -  cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m³): 7,03 zł netto – 7,59 zł brutto,                               

Realizując ustawowy obowiązek publikacji taryf - poniżej przedstawiono ceny i stawki wody i ścieków uwzględniające   okresy: od 1 stycznia 2022 r. do 8  marca 2022 r.  oraz  od 9 marca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

     Zakład Komunalny Gminy Jarosław      

         37-500 Jarosław, ul. Piekarska 5

działając na podstawie art.24e ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. 2019.1427 t.j. )  ogłasza:

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Jarosław oraz części Gminy Miejskiej Jarosław w okresie 3 lat tj. od dnia 9 marca 2021 r. do 8  marca 2024 r.

zgodnie z decyzją nr RZ.RZT.70.16.2021.MKO z dnia 08 lutego 2021 r. Dyrektora   Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzeniu taryfy oraz  zgodnie z Uchwałą Nr XIII/205/2021 Rady Gminy Jarosław  z dnia 16.12.2021 r. w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług.

3A. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę  w okresie od dnia 01.01.2022 r.  do dnia 08.03.2022 r.      

 

 

    

  Lp.

 

 

Taryfowa grupa odbiorców

 

 

 

Wyszczególnienie

   

   Cena / stawka

 

 

Jednostka

    miary

 

Netto

1

2

3

4

5

 

 

  1.

Grupa 1

 

Gospodarstwa domowe

 

Cena za 1 m³ dostarczonej wody

Stawka opłaty abonamentowej

na odbiorcę / m-c

 

3,03

 

 

1,85

 

 

zł / m³

 

 

zł/ odb./m-c

   

  

  2.

Grupa 2

 

Pozostali odbiorcy usług

 

 

Cena za 1 m³  dostarczonej wody

Stawka opłaty abonamentowej

na odbiorcę / m-c

 

 

3,33

 

1,85

 

 

zł / m³

 

zł/ odb./m-c

 

 

3B. Wysokość cen i stawek opłat  za odprowadzane ścieki

 w okresie od dnia 01.01.2022 r.  do dnia 08.03.2022 r.      

 

    

  Lp.

 

 

Taryfowa grupa odbiorców

 

 

 

Wyszczególnienie

   

   Cena / stawka

 

 

Jednostka

    miary

 

Netto

1

2

3

4

5

 

 

  1.

Grupa 1

 

Gospodarstwa domowe

 

Cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków

 

 

5,69

 

 

 

zł / m³

 

 

 

   

  

  2.

Grupa 2

 

Pozostali odbiorcy usług

 

 

Cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków

 

 

 

6,89

 

 

zł / m³

 

3C.  Stawki opłat dodatkowych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

 

 

 

Rodzaj wskaźnika

 

 

Jednostka stężenia

Dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń

 w ściekach przemysłowych

Jednostkowa stawka opłaty

zł/kg ładunku

netto

Jednostkowa stawka opłaty

zł/kg ładunku

brutto

1

2

3

4

5

BZT5

mg O2/ dm³

500

8,84

9,55

ChZTCr

mg O2/ dm³

1000

4,42

4,77

Zawiesina ogólna

mg / dm³

400

4,42

4,77

Chlorki

mg Cl/ dm³

1000

4,42

4,77

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg / dm³

100

442,00

477,36

 

 

Do cen i stawek opłat (netto), dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w  wysokości 8% .

 Stawki opłat za ścieki dla odbiorców Grupy 1 –Gospodarstwa domowe uwzględniają dopłatę ( do kwoty brutto) z budżetu    Gminy  Jarosław  dla odbiorców w wysokości  1,29 zł do 1 m³  odprowadzanych  ścieków.

Wyszczególnione wyżej ceny i stawki opłat obowiązują także dla mieszkańców Gminy Miejskiej Jarosław posiadających zawarte umowy na dostawę wody lub odbiór ścieków z Zakładem Komunalnym Gminy Jarosław.

                              

4A. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę  w okresie od dnia 09.03.2022 r.  do dnia 31.12.2022 r.      

 

    

  Lp.

 

 

Taryfowa grupa odbiorców

 

 

 

Wyszczególnienie

   

   Cena / stawka

 

 

Jednostka

    miary

 

Netto

1

2

3

4

5

 

 

  1.

Grupa 1

 

Gospodarstwa domowe

 

Cena za 1 m³ dostarczonej wody

Stawka opłaty abonamentowej

na odbiorcę / m-c

 

3,19

 

 

1,85

 

 

zł / m³

 

 

zł/ odb./m-c

   

  

  2.

Grupa 2

 

Pozostali odbiorcy usług

 

 

Cena za 1 m³  dostarczonej wody

Stawka opłaty abonamentowej

na odbiorcę / m-c

 

 

3,51

 

1,85

 

 

zł / m³

 

zł/ odb./m-c

 

4B. Wysokość cen i stawek opłat  za odprowadzane ścieki

 w okresie od dnia 09.03.2022 r.  do dnia 31.12.2022 r.      

 

    

  Lp.

 

 

Taryfowa grupa odbiorców

 

 

 

Wyszczególnienie

   

   Cena / stawka

 

 

Jednostka

    miary

 

Netto

1

2

3

4

5

 

 

  1.

Grupa 1

 

Gospodarstwa domowe

 

Cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków

 

 

5,83

 

 

 

zł / m³

 

 

 

   

  

  2.

Grupa 2

 

Pozostali odbiorcy usług

 

 

Cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków

 

 

 

7,03

 

 

zł / m³

4C.  Stawki opłat dodatkowych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

 

 

Rodzaj wskaźnika

 

 

Jednostka stężenia

Dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń

 w ściekach przemysłowych

Jednostkowa stawka opłaty

zł/kg ładunku

netto

Jednostkowa stawka opłaty

zł/kg ładunku

brutto

1

2

3

4

5

BZT5

mg O2/ dm³

500

8,84

9,55

ChZTCr

mg O2/ dm³

1000

4,42

4,77

Zawiesina ogólna

mg / dm³

400

4,42

4,77

Chlorki

mg Cl/ dm³

1000

4,42

4,77

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg / dm³

100

442,00

477,36

 

Do cen i stawek opłat (netto), dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w  wysokości 8% .

 Stawki opłat za ścieki dla odbiorców Grupy 1 –Gospodarstwa domowe uwzględniają dopłatę ( do kwoty brutto) z budżetu Gminy  Jarosław  dla odbiorców w wysokości  1,29 zł do 1 m³  odprowadzanych  ścieków.

Wyszczególnione wyżej ceny i stawki opłat obowiązują także dla mieszkańców Gminy Miejskiej Jarosław posiadających zawarte umowy na dostawę wody lub odbiór ścieków z Zakładem Komunalnym Gminy Jarosław.                                           

                           

Wójt gminy zaprasza

ELŻBIETA GRUNT

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w dni pracy Urzędu, w godz: 8:00 do 15:00.

Urząd Gminy Jarosław

URZĄD GMINY JAROSŁAW

ul. Piekarska 5
37-500 Jarosław
tel. 16 624 86 10
e-mail: gmina(malpa)ug.jaroslaw.pl

DANE GMINY JAROSŁAW:

NIP: 792-203-26-21, REGON: 650900482

NR KONTA GMINY JAROSŁAW:

BNP PARIBAS oddział Jarosław

50 2030 0045 1110 0000 0094 6410

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.