Logo Gmina Jarosław - strona archiwalna

Struktura organizacyjna ZEAS-u w Gminie Jarosław

 

Dyrektor ZEAS: tel.16 624 86 23,   e – mail dyrektorzeas(malpa)jaroslaw.itl.pl

 • kieruje na  bieżąco pracą ZEAS i reprezentuje go na zewnątrz
 • wykonuje w stosunku do pozostałych pracowników czynności z zakresu prawa pracy
 • określa głównemu księgowemu zakres czynności, upoważnień i odpowiedzialności w stosunku do obsługi finansowej ZEAS, wynikające z ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości oraz powierzonych przez dyrektorów szkół
 • zapewnia właściwą organizację pracy ZEAS
 • prawidłowo organizuje obsługę finansową, rachunkową a w stosunku do dyrektorów szkół również kadrową
 • ustala wewnętrzną organizację pracy ZEAS, a zwłaszcza określenie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników zatrudnionych w ZEAS

 

            Ponadto na polecenie Wójta Gminy Jarosław, Dyrektor ZEAS wykonuje następujące zadania:

1.Opiniuje  projekty  rocznych planów organizacji szkół oraz aneksy do tych planów oraz przygotowuje do zatwierdzenia przez Wójta Gminy.

2.Organizuje egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego na szczeblu gminy wraz z przygotowaniem decyzji administracyjnych (akty mianowania).

3.Organizuje konkursy na stanowiska dyrektorów Szkół.

4. Koordynuje organizację egzaminów ósmoklasisty, opracowuje analizę wyników.

5. Prowadzi analizę sytuacji i wyników mierzenia jakości pracy szkół, przygotowuje dla Wójta wnioski w tym zakresie.

6. Koordynuje różne akcje prowadzone w szkołach na terenie gminy.

7. Prowadzi sprawy dotyczące spełniania obowiązku szkolnego w porozumieniu  z dyrektorami szkół.

8. Przygotowuje doraźne informacje oraz sprawozdania na potrzeby różnych podmiotów współpracujących z Gminą Jarosław w zakresie oświaty.

9. Przygotowuje projekty uchwał  w zakresie bieżących zadań oświatowych.

10.Opracowuje analizę potrzeb w zakresie doskonalenia dyrektorów  szkół.

11.Na bieżąco koordynuje pracę szkół podstawowych  w Gminie Jarosław, oraz wykonuje inne zadania zlecone przez Wójta Gminy Jarosław pojawiające się w trakcie bieżącej pracy.

 

 Główny Księgowy ZEAS: tel. 16 624 86 24  e- mail  ug-zeas@jaroslaw.pl

 • prowadzi rachunkowość ZEAS oraz Szkół Podstawowych w Gminie Jarosław zgodnie z porozumieniami zawartymi z dyrektorami Szkół w Gminie Jarosław
 • wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi obsługiwanych jednostek
 • dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planami finansowymi
 • dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • współpracuje z dyrektorem ZEAS oraz dyrektorami Szkół w zakresie opracowania planów finansowych szkół oraz ZEAS
 • na bieżąco informuje obsługiwane jednostki o stopniu realizacji ich budżetów
 • wykonuje zadania w zakresie sprawozdawczości budżetowej ZEAS oraz Szkół  podstawowych  w gminie Jarosław
 •  wykonuje bieżące analizy i zestawienia finansowe na potrzeby organów gminy Jarosław oraz innych podmiotów współpracujących w zakresie oświaty w granicach przepisów prawa.
 • wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora ZEAS wynikające z bieżącej pracy.

 

Specjalista ds. finansowo-księgowych   tel. :16 624 86 25

 • prowadzi obsługę kasową ZEAS , Szkół Podstawowych  w Gminie Jarosław
 • obsługuje spłatę pożyczek z FŚS od nauczycieli emerytów  i rencistów
 • prowadzi dokumentację związaną z udzielanymi pożyczkami mieszkaniowymi ze środków ZFŚ
 • Sporządza przelewy należności i zobowiązań zgodnie z otrzymaną dokumentacją związaną z działalnością ZEAS, Szkół Podstawowych   w Gminie Jarosław
 • prowadzi gospodarkę drukami ścisłego zarachowania
 • wykonuje inne czynności zlecone zgodnie z potrzebami.                                                                                                                                                                                                                          

Specjalista ds. rachuby i płac,    tel.16 624 86 25

 • sporządza listy płac i listy zasiłkowe ubezpieczeń społecznych wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkół podstawowych oraz ZEAS
 • rozlicza wypłaty, potrąca należności zasiłkowe, podatkowe
 • nalicza należności za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, zgodnie ze stanem podanym przez dyrektorów szkół oraz prowadzi właściwą dokumentację w tym zakresie.
 • sporządza sprawozdania GUS w zakresie zatrudnienia i wynagrodzenia
 • wystawia zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia
 • prowadzi  ewidencję wydawanych delegacji
 • wykonuje inne czynności zlecone zgodnie z potrzebami    

 

Specjalista ds. rachuby i zasiłków  tel. 16 624 86 25

 • kompletuje dokumentację i ustala uprawnienia do wypłacania zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych
 • sporządza dokumenty rozliczeniowe ZUS
 • rejestruje i rozlicza zwolnienia lekarskie
 • pomaga dyrektorom szkól w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji dla pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę, wystawia zaświadczenia Rp – 7
 • wykonuje inne czynności zlecone zgodnie z potrzebami
 • rozlicza dotacje do przedszkoli

Wójt gminy zaprasza

ELŻBIETA GRUNT

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w dni pracy Urzędu, w godz: 8:00 do 15:00.

Urząd Gminy Jarosław

URZĄD GMINY JAROSŁAW

ul. Piekarska 5
37-500 Jarosław
tel. 16 624 86 10
e-mail: gmina(malpa)ug.jaroslaw.pl

DANE GMINY JAROSŁAW:

NIP: 792-203-26-21, REGON: 650900482

NR KONTA GMINY JAROSŁAW:

BNP PARIBAS oddział Jarosław

50 2030 0045 1110 0000 0094 6410

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.