Logo Gmina Jarosław

News

News zdjęcie id 351

Pomoc Społeczna 2014-2018

10.10.2018

„Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom, przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.”

Celem pomocy społecznej jest udzielanie wsparcia osobom i rodzinom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc rodzinie winna być prowadzona równolegle na kilku płaszczyznach. Świadczą ją właśnie Ośrodki Pomocy Społecznej promujące społeczne zmiany. Rozwiązują problemy we wzajemnych ludzkich relacjach oraz wzmacniają
i wyzwalają poczucie osiągnięcia przez nich dobrostanu. Korzystając z teorii ludzkich zachowań i systemów społecznych, praca socjalna ingeruje dokładnie tam, gdzie dochodzi do wzajemnego oddziaływania ludzi z ich środowiskiem. Misją pracy socjalnej jest uzdalnianie wszystkich ludzi do rozwoju pełni ich możliwości, ubogacanie ich życia i zapobieganie dysfunkcjom. Praca socjalna to teoria i praktyka powiązana ze sobą w system wartości.

Z danych GOPS wynika, że dominującą przyczyna korzystania z pomocy ośrodka jest bezrobocie. Brak pracy spowodowany posiadaniem niskich kwalifikacji lub kwalifikacji niedostosowanych do wymogów rynku pracy, powoduje narastanie frustracji i zniechęcenia, co prowadzi do wycofania się z życia społecznego. Nowocześnie działający system pomocy społecznej wymaga podjęcia realizacji inicjatyw w celu aktywizacji osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej szczególnie z powodu długotrwałego bezrobocia. Odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania była realizacja projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Jarosław”.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2015 zakończył realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Jarosław”. Przeprowadzono 8 edycji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Mieszkańcy gminy Jarosław mieli możliwość bezpłatnie skorzystać ze wsparcia doradcy zawodowego, psychologa oraz szkoleń zawodowych.  

Projekt systemowy od 2008r. do 2015r.

Forma pomocy

Liczba osób

 

Kwota przeznaczona na realizacje projektu

Dotacja

Środki własne

Szkolenia zawodowe

Warsztaty z doradcą zawodowym

Warsztaty z psychologiem

163

1 611 516,00

191 632,00

 

Ważnym kierunkiem działania  naszego ośrodka jest aktywizacja zawodowa i społeczna  osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialno bytowej, zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne. W tym celu w roku 2016 ośrodek nawiązał współpracę z Centrum Integracji Społecznej „Pawłowe Sioło” w Pawłosiowie. Z zatrudnienia socjalnego do chwili obecnej skorzystało 17 osób.

Kolejnym długofalowym działaniem, mającym na celu poprawę stanu zdrowia dzieci
i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia
, upowszechnianie zdrowego stylu żywienia, poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach oraz rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży, jest realizacja Rządowego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rządowy program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania od 2014 do 2017

Forma pomocy

Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenia

Kwota świadczeń w zł

Posiłek w szkole

997

654000,00

Świadczenia pieniężne na zakup żywności

1639

771646,00

 

Dla osób najbardziej potrzebujących Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. GOPS Jarosław wydawał skierowania do dwóch organizacji partnerskich tj. do Caritas Polska oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej. Wsparcie w w/w formie uzyskało 1076 osób.

W ramach współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Jarosławiu w okresie wakacji letnich (2 tygodnie) młodzież i dzieci z terenu gminy Jarosław uczestniczyły w koloni letniej w latach 2014-2018 - 24 osoby.

Dla rodzin i osób w trudnej sytuacji zdrowotnej świadczone są usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zakres usług opiekuńczych obejmuje: zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, zapewnienie podstawowej opieki higienicznej, zaleconą przez lekarza pielęgnację, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Pomoc w formie usług w latach 2014-2017

Forma pomocy

Liczba osób którym przyznano decyzją świadczenia

Kwota świadczeń w zł

Usługi opiekuńcze

13

59175,00

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

20

256924,00

 

 

PODSUMOWANIE OKRESU 2014-2017 W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu w latach 2014-2017 realizował między innymi zadania wynikające z następujących przepisów:

  1. ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,

  2. ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

  3. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

  4. ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o karcie dużej rodziny,

  5. ustawy z dnia 17 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

  6. ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”.

 

Na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ośrodek w latach 2014-2017 wypłacił łącznie 17 959 689 zł. w tym:

- w roku 2014 wypłacono 3 768 069 zł.

- w roku 2015 wypłacono 4 124 910 zł.

- w roku 2016 wypłacono 4 897 337 zł.

- w roku 2017 wypłacono 5 169 373 zł.

 

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ośrodek w latach 2014-2017 wypłacił łącznie 1 643 645 zł. w tym:

- w roku 2014 wypłacono 410 399 zł.

- w roku 2015 wypłacono 385 936 zł.

- w roku 2016 wypłacono 435 930 zł.

- w roku 2017 wypłacono 411 380 zł.

 

Na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ośrodek w latach 2014-2017 wypłacił łącznie 959 687 zł. w tym:

- w roku 2014 wypłacono 420 557 zł.

- w roku 2015 wypłacono 227 570 zł.

- w roku 2016 wypłacono 172 207 zł.

- w roku 2017 wypłacono 139 353 zł.

 

Na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (ustawa obowiązuje od kwietnia 2016r.) ośrodek w latach 2016-2017 wypłacił łącznie 17 406 857 zł. w tym:

- w roku 2016 wypłacono 7 526 026 zł.

- w roku 2017 wypłacono 9 880 831 zł.

 

Na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” (ustawa obowiązuje od stycznia 2017r.) ośrodek w 2017r. wypłacił 4 000 zł.

 

Ponadto na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o karcie dużej rodziny (ustawa obowiązuje od stycznia 2015r.) ośrodek w latach 2015-2017 wydał 555 kart dużej rodziny w tym:

- w roku 2015 wydano 204 karty

- w roku 2016 wydano 126 kart

- w roku 2017 wydano 225 kart.

 

W 2018r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu przyjął do realizacji zadania z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych na podstawie ustawy z dnia 09 września 1991r. o systemie oświaty oraz z zakresu Rządowego Programu „Dobry start” w ramach którego wpłynęło do tut. Ośrodka 1060 wniosków.

 

Praca związana z obsługą klienta nie kończy się na gromadzeniu dokumentów oraz wypłacaniu świadczeń finansowych. To również pomoc rzeczowa i usługowa, a także działania z zakresu pracy socjalnej i rozwijanie nowych form samopomocy. Współpraca Ośrodka Pomocy Społecznej odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa i efektywności. Zbudowany na partnerskich relacjach system pomocy społecznej będzie długofalowo przyczyniał się do osiągnięcia spójności lokalnej i jakości życia we wspólnotach samorządowych. Samorząd Gminy Jarosław, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i instytucje wspierające są w stanie podjąć wyzwania, jakimi jest możliwość inwestowania w rozwój kapitału ludzkiego na terenach wiejskich.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>ROMAN KAŁAMARZ</strong></p>

ROMAN KAŁAMARZ

Przyjęcia interesantów: w dni robocze, od godziny  8:00 do 15:00.

Urząd Gminy Jarosław

GODZINY PRZYJĘĆ KLIENTÓW 

DNI ROBOCZE: 8:00 do 15:00

ul. Piekarska 5
37-500 Jarosław
tel. 16 624 86 10
e-mail: ug(malpa)jaroslaw.pl

DANE URZĘDU:

NIP : 792-000-62-69 REGON: 000538745

DANE GMINY:

NIP: 792-203-26-21 , REGON: 650900482000

NR konta :

BGŻ oddział Jarosław

50 2030 0045 1110 0000 0094 6410  

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.