Logo Gmina Jarosław

Podstawowe pojęcia programu

Uprawnieni do świadczeń
- obywatele Rzeczypospolitej Polskiej
- cudzoziemcy:
- do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
- jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy
- posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich którzy uzyskali zezwolenie na pracę i studia.

 

Składający wniosek:
- Matka,
- Ojciec,
- Opiekun prawny dziecka, • to osoba legitymującą się postanowieniem sądu o ustaleniu opieki prawnej;
- Opiekun faktyczny dziecka, • to osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli
wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka;

 

Definicje ustawowe dziecka

• Dziecko - oznacza:
• dziecko własne,
• dziecko małżonka,
• dziecko przysposobione.
• oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie,
lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną;

• Ustawa nie daje uprawnień do ubiegania się o świadczenie na dziecko konkubenta.

• Dziecko niepełnosprawne - to dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;

• Pierwsze dziecko - to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia. W przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę uprawnioną do świadczenia wychowawczego;

 

Definicja ustawowa rodziny

• Rodzina to:
• małżonkowie,
• rodzice dzieci,
• opiekun faktyczny dziecka,
• pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia,
• dziecko, które ukończyło 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567, 1240 i 1359);

 Do członków rodziny nie zalicza się:
• dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
• dziecka pozostającego w związku małżeńskim,
• pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko; (nawet gdy jest ono na utrzymaniu rodziców).

 

Cel i wysokość świadczenia

• Celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

• Wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

 • Świadczenie przysługuje na drugie i kolejne dzieci wszystkim rodzinom bez
względu na posiadany dochód.

• Rodzinom o dochodzie mniej niż 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł na
osobę wychowująca dziecko niepełnosprawne świadczenie przysługuje też
na pierwsze dziecko.

• Świadczenie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

 

Wysokość świadczenia
• Świadczenie co do zasady przysługuje ca cały miesiąc z wyjątkiem sytuacji:
• urodzenia dziecka,
• ukończenia przez dziecko 18. roku życia,
• opieki naprzemiennej obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu,
• W powyższych przypadkach kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za
niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni
kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje.
• Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

 

Świadczenie za niepełny miesiąc dla rodzin naprzemiennie opiekujących się dzieckiem

• W przypadku gdy dziecko, zgodnie z postanowieniem sądu, mieszka z
rodzicami naprzemiennie tj. nie zamieszkuje z rodzicem lub opiekunem
faktycznym przez cały miesiąc, kwotę świadczenia wychowawczego
przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia
przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną
kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie
przysługuje.

 • Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10
groszy w górę.

 

Przyznawanie świadczeń
• Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka.
• Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.
• Do wniosku załączone są dokumenty o dochodach analogicznie jak w postępowaniu w sprawach o przyznawanie świadczeń rodzinnych.
• Dokumentów o dochodach nie dołącza się do wniosku, w przypadku gdy osoba ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>ROMAN KAŁAMARZ</strong></p>

ROMAN KAŁAMARZ

Przyjęcia interesantów: w dni robocze, od godziny  8:00 do 15:00.

Urząd Gminy Jarosław

GODZINY PRZYJĘĆ KLIENTÓW 

DNI ROBOCZE: 8:00 do 15:00

ul. Piekarska 5
37-500 Jarosław
tel. 16 624 86 10
e-mail: ug(malpa)jaroslaw.pl

DANE URZĘDU:

NIP : 792-000-62-69 REGON: 000538745

DANE GMINY:

NIP: 792-203-26-21 , REGON: 650900482000

NR konta :

BGŻ oddział Jarosław

50 2030 0045 1110 0000 0094 6410  

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.